O nas
Oferta
Historia
Statut
Misja
Działalność
Space Amici
Świetlica - wycieczki
Świetlica - imprezy
Świetlica - codzienność
Filmy
Teatr W Przejściu
Sławni ludzie w Amici
Obozy
Szkolenia
Archiwum
Kultura Drzwi do Wyobraźni
Bezpłatne mediacje
Twórczy z Amici
Tesco aktualności
Imprezy kulturalne Amici
Strefa Zachwytu AMICI
Program SBSS
Promocja Zdrowia
Promocja Poznania
Promocja Talentów
Projekt profilaktyczny
Projekt sportowy Amici
Stowarzyszenie
Pracownicy
Sponsorzy
Projekty
Kontakt
OPP
Misja
- Pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi w celu ochrony ich przed patologią i uzależnieniami
- Oddziaływanie profilaktyczne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców
- Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w podejmowaniu przez nie obowiązków wobec dziecka
- Wsparcie rozwoju społecznego, poznawczego oraz uzdolnień dziecka
- Popieranie inicjatyw społecznych i innych działań zbieżnych z działalnością statutową stowarzyszenia
- Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich
- Rozwój świadomości obywatelskiej w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej (psychologiczno-pedagogicznej i prawnej) rodzinom, a w szczególności dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, poprzez:
- Pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi w celu ochrony ich przed patologią i uzależnieniami
- Oddziaływanie profilaktyczne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców,
- Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w podejmowaniu przez nie obowiązków wobec dziecka,
- Wsparcie rozwoju społecznego, poznawczego oraz uzdolnień dziecka,
- Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Socjoterapię:
- projektowanie, organizowanie i prowadzenie pomocy terapeutycznej dla dzieci,
- stworzenie dzieciom warunków do prawidłowego funkcjonowania społecznego,
- psychoedukacja.

2. Pracę opiekuńczo wychowawczą z dziećmi w celu zapewnienia im odpowiednich warunków rozwoju, a w szczególności:
- tworzenie bazy lokalowej "ŚWIETLICA JAK DOM",
- zabezpieczanie im podczas zajęć podstawowych potrzeb życiowych,
- pomoc w realizacji obowiązków szkolnych,
- rozwijanie uzdolnień i umiejętności poprzez motywowanie do kreatywności

3. Prowadzenie zajęć warsztatowych, treningowych i indywidualnych dla dzieci i rodziców.

4. Doradztwo w sprawach kryzysowych i problemowych - Psychologiczny Punkt Wsparcia Dzieci i Rodzin AMICI.

5. Współpracę z instytucjami:
- szkoły,
- poradnie specjalistyczne,
- Opieka Społeczna,
- policja,
- sąd.

6. Tworzenie projektów i programów w celu jednoczenia się inicjatyw na rzecz rodzin różnych instytucji zajmujących się pomocą.

7. Podejmowanie ścisłej współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i przedsiębiorstwami zajmującymi się działalnością zbieżną z celami stowarzyszenia.

8. Współpracę z organami władzy samorządowo-rządowej.