O nas
Oferta
Historia
Statut
Misja
Działalność
Space Amici
Świetlica - wycieczki
Świetlica - imprezy
Świetlica - codzienność
Filmy
Teatr W Przejściu
Sławni ludzie w Amici
Obozy
Szkolenia
Archiwum
Kultura Drzwi do Wyobraźni
Bezpłatne mediacje
Twórczy z Amici
Tesco aktualności
Imprezy kulturalne Amici
Strefa Zachwytu AMICI
Program SBSS
Promocja Zdrowia
Promocja Poznania
Promocja Talentów
Projekt profilaktyczny
Projekt sportowy Amici
Stowarzyszenie
Pracownicy
Sponsorzy
Projekty
Kontakt
OPP
Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
POMOCY DZIECIOM I RODZINOM
„AMICI”


z siedzibą w Poznaniu


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom „AMICI”, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną..

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej zaś siedziba władz mieści się w Poznaniu. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie zabrania:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"

  b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia

  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II

Cele i sposoby działania


§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi w celu ochrony ich przed patologią i uzależnieniami,
2. Oddziaływanie profilaktyczne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców.
3. Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w podejmowaniu przez nie obowiązków wobec dziecka,
4. Wsparcie rozwoju społecznego, poznawczego oraz uzdolnień dziecka.
5. Popieranie inicjatyw społecznych i innych działań zbieżnych z działalnością statutową stowarzyszenia,
6. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
7. Rozwój świadomości obywatelskiej w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia.
8. Działalność sportowa i rekreacyjna,
9. Działalność kulturalna i artystyczna.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. W zakresie socjoterapii:
   • projektowanie, organizowanie i prowadzenie pomocy terapeutycznej dla dzieci
   • stworzenie dzieciom warunków do prawidłowego funkcjonowania społecznego
   • psychoedukacja
2. Pracę opiekuńczo wychowawcza z dziećmi w celu zapewnienia im odpowiednich warunków rozwoju, a w szczególności:
   • tworzenie bazy lokalowej „ŚWIETLICA JAK DOM”
   • zabezpieczanie im podczas zajęć podstawowych potrzeb życiowych
   • pomoc w realizacji obowiązków szkolnych
   • rozwijanie uzdolnień i umiejętności poprzez motywowanie do kreatywności
3. Prowadzenie zajęć warsztatowych, treningowych i indywidualnych dla rodziców
4. Doradztwo w sprawach kryzysowych i problemowych
5. Współpraca z instytucjami;
   • szkoły
   • poradnie specjalistyczne
   • Opieka Społeczna
   • policja
   • sąd
6. Tworzenie projektów i programów w celu jednoczenia się inicjatyw na rzecz rodzin różnych instytucji zajmujących się pomocą
7. Podejmowanie ścisłej współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i przedsiębiorstwami zajmującymi się działalnością zbieżną z celami stowarzyszenia.
8. Współpraca z organami władzy samorządowo – rządowej.
9. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej (psychologiczno- pedagogicznej i prawnej) rodzinom, a w szczególności dzieciom będącym w trudnej sytuacji życiowej, poprzez:
   • Pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi w celu ochrony ich przed patologią i uzależnieniami,
   • Oddziaływanie profilaktyczne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców.
   • Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w podejmowaniu przez nie obowiązków wobec dziecka,
   • Wsparcie rozwoju społecznego, poznawczego oraz uzdolnień dziecka,
   • Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
   • Działalność sportową i rekreacyjną
   • Działalność kulturalną i artystyczną
10. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1) członków zwyczajnych,
  2) członków wspierających.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Stowarzyszenie może również nadawać tytuł członka honorowego. Członkiem honorowym może zostać osoba, która położyła wybitne zasługi w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom oraz dla rozwoju stowarzyszenia. Godność tę nadaje Zarząd na wniosek co najmniej pięciu członków stowarzyszenia. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
   1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
   2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
   3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
   4) korzystać z majątku stowarzyszenia na uzgodnionych zasadach,
   5) korzystać ze świadczeń wynikających z działalności stowarzyszenia,
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
   1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
   2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
   3) uczestniczyć w pracy stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych,
   4) przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
   5) dbać o jego dobre imię.

§ 14

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, ma prawo:
- brać udział w pracach stowarzyszenia i używać jego znaku na prawach określonych przez Zarząd,
- korzystać z opinii i rekomendacji stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt. 1, 4, 5.
4. Członek wspierający zobowiązany jest realizować zadeklarowane świadczenia na rzecz stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
   1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
   2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
   3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
   4) wykluczenia ze Stowarzyszenia w razie stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia


§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zebranie Członków,
  2) Zarząd,
  3) Komisja Rewizyjna,

§ 17

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków


§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres jednego roku spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
   1) Zarząd,
   2) Komisja Rewizyjna,
   3) 30% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na trzy dni przed terminem zebrania.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
  1) uchwalenie statutu i jego zmian,
  2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
  3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
  4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  5) zatwierdzanie budżetu stowarzyszenia,
  6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia,
  7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego władze,
  8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
  9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Wiceprezes i członkowie.
3. Każdy członek zarządu składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa, tj: oświadczenie członka zarządu o niekaralności (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 5 oraz art. 23 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.))
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w razie potrzeby przez Prezesa, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:
  1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
  3) ustalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich i innych opłat oraz ulg i zwolnień od tych składek i opłat,
  4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
  6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania jednorazowych zobowiązań przekraczających kwotę 20 000 zł, a jednorazowe decyzje poniżej tej kwoty podejmuje Prezes Zarządu.
  7) powoływanie stałych i doraźnych komisji i zespołów oraz określanie ich zadań,
  8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
  10) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością, niezależnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, którzy:
   a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
   b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
   c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
  2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
  5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
  6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 26

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 27

W przypadkach określonych w § 25 pkt 2, 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
   1) składki członkowskie,
   2) darowizny, zapisy i spadki,
   3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
   4) dochody z ofiarności publicznej,
   5) dochody z nieruchomości i ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wystarczająca jest reprezentacja jednoosobowa w osobie Prezesa Zarządu lub jeśli jednorazowe zobowiązanie finansowe przekracza kwotę 20 000 zł, to wymagana jest reprezentacja łączna Prezesa i Członka Zarządu.
2. Dla ważności innych dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).